Rastavi na faktore

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
<h2>4. Rastavi polinom na faktore:</h2> <p>a) \(12x - 15y + 21z = \_\)</p> <p>b) \(a^{2}b + ab^{2} = \_\)</p> <p>c) \(28b + 35c + 49d = \_\)</p> <h2>5. Rastavi polinom na faktore:</h2> <p>a) \(x^{3} - x^{2}y = \_\)</p> <p>b) \(a^{3}b^{2} + a^{2}b^{3} = \_\)</p> <p>c) \(a^{3}bc^{2} + a^{2}bc^{3} = \_\)</p> <h2>6. Rastavi polinom na faktore:</h2> <p>a) \(12x^{4} - x^{2} = \_\)</p> <p>b) \(6a^{7} - 7a^{4} = \_\)</p> <p>c) \(29y^{5} - 13y^{2} = \_\)</p> <h2>7. Rastavi polinom na faktore:</h2> <p>a) \(15xy² + 18x²y = \_\)</p> <p>b) \(16a^{4}b^{5} + 32a^{4}b^{2} = \_\)</p> <p>c) \(12y^{5}z^{6} + 8z^{3} = \_\)</p> <h2>8. Izraz daj kao produkt triju polinoma:</h2> <p>a) \(-9x^{4}y^{4} + 18x^{3}y^{2} + 27x^{2}y = \_\)</p> <p>b) \(-14a^{5}b^{6} + 7a^{4}b^{2} - 21a^{3}b^{2} = \_\)</p> <p>c) \(64a^{4}b^{2} + 32a^{2}b^{4} - 16a^{2}b^{2} = \_\)</p> <h2>9. Dopuni jednadžbe tako da budu točne:</h2> <p>a) \[x \cdot (x + 3) + 4 \cdot (x + 3) = (\_ + \_) \cdot (\_ + \_).\]</p> <p>b) \(2a \cdot (a - 2) + 5 \cdot (a - 2) = (\_ + \_) \cdot (\_ - \_),\)</p> <p>c) \(-a \cdot (a + 1) + 2 \cdot (a + 1) = (\_ + \_) \cdot (\_ + \_),\)</p> <h2>10. Rastavi na faktore:</h2> <p>a) (x-1)(x+2) + (x+4) - (x+2) = </p> <p>b) (a-3) - (a+1) + (a-3) - (a-2) = </p> <p>c) (36-4) - (b-2) + (36-4) - (b+3) = </p> <p>d) (2-7) - (+3) + (2-7) - (+4) = </p> <h2>11. Riješi jednadžbu.</h2> <p>a) x² - 5x = 0 </p> <p>b) 4a² - 8a = 0 </p> <p>c) 20x² - 5x = 0</p> <h2>12. Izvuci zajednički faktor, pa primijeni formulu za razliku kvadrata.</h2> <p>a) x³ - x </p> <p>b) a⁴ - 4a² </p> <p>c) 7y³ - 28y </p> <p>d) 20a - 5a</p> <h2>13. Rastavi zadane binome na faktore.</h2> <p>a) 8x³ - 18x² </p> <p>b) 50ab³c³ - 32abc </p> <p>c) 27abc² - 12ab³ </p> <p>d) 24x²y² - 54x²y²z²</p> <h2>14. Izvuci zajednički faktor, pa primijeni formulu za kvadrat binoma:</h2> <p>a) 4x² + 8x + 4 = </p> <p>b) 6a² - 12a + 6 = </p> <p>c) y³ - 8y² + 16y = </p> <h2>15. Izvuci zajednički faktor, pa primijeni formulu za kvadrat binoma:</h2> <p>a) x²y² + 2xy² + y² = </p> <p>b) a²b³ - 2ab² + b² = </p> <p>c) 4x² - 16x³y + 16x²y² = </p> <p>d) a²b² + 6ab³ + 9b⁴ = </p>
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙