Dragi Mato

Squaring
<p> Miro2 je dobro jajo</p>\( { 3 }^{ §§V0(1,50,1)§§ } + 23 { X }^{ 2 } - §§V2(13,360,1)§§ X = - §§V5(1,10,1)§§ \) <p> Može i ovako vgg </p> §§V4(1,30,1)§§ ima kilograma §§N1§§ <p> Bara </p> §§N0§§\( \frac{ §§V6(1,10,1)§§ }{ X - §§V9(1,10,1)§§ §§V8(148,544,0.01)§§ } x_{1,2}=-\dfrac{p}{2}\pm\sqrt{\left(\dfrac{p}{§§V6(1,10,1)§§ }\right)^2-q} \) <p> Njoki </p> <div> <p>a) \( (x+3) \)</p> <p>b) \( (2x+1) - 4 \)</p> <p>c) \( 6x(2x-3)(3x + 2) \)</p> <p>d) \( (x-5)(x+5) - (x-3) \)</p> <p>e) \( (0.2-3x) \)</p> <p>f) \( (2x-1) - 2(x-3) \)</p> <p>g) \( -3(-5-x) - (-3x-4)^2 \)</p> </div> <!-- Matematički izrazi u obliku umnoška --> <div> <p>a) \( x^2 - 25 \)</p> <p>b) \( 0.25 - 36x \)</p> <p>c) \( x^2 - 6x + 9 \)</p> <p>d) \( x^2 + 10x + 25 \)</p> <p>e) \( 8x - 4x \)</p> </div> <!-- Izračuni za različite vrijednosti x --> <div> <p>3. Izračunaj \( 5x - 3x - 1 \) ako je:</p> <p>a) \( x = 0 \)</p> <p>b) \( x = 2 \)</p> <p>c) \( x = -1 \)</p> </div> <!-- Izračuni s varijabilnom vrijednošću x --> <div> <p>4. Izračunaj \( 3x^2 - x - 4 \) ako je:</p> <p>a) \( x = -2 \)</p> <p>b) \( x = 0 \)</p> <p>c) \( x = 1 \)</p> <p>d) \( x = 0.2 \)</p> </div> <!-- Izračuni za određenu vrijednost x --> <div> <p>5. Izračunaj \( -3x - 2x - x + 12 \) ako je:</p> <p>a) \( x = -1 \)</p> <p>b) \( x = 1 \)</p> </div> <!-- Pojednostavljeni izrazi --> <div> <p>6. Pojednostavi:</p> <p>a) \( \frac{6x^2 - 2x - (4x^2) + 18x}{6x} \)</p> <p>b) \( 3x - 2x + 0.5x^2 \)</p> <!-- Dodaj ostale pojednostavljene izraze ovdje --> </div> <!-- Matematički izrazi za izračun --> <div> <p>7. Izračunaj:</p> <p>a) \( \frac{2}{16} - 4 \times 100 + 5 \times \sqrt{36} \)</p> <p>b) \( \frac{3}{75} \div \frac{4}{275} \div \frac{1}{48} \)</p> <p>c) \( \frac{5}{80} - \frac{8}{125} + \frac{10}{20} - \frac{6}{72} \)</p> <p>d) \( \sqrt{2} - \sqrt{8} \)</p> <p>e) \( 32 = \sqrt{50} \)</p> </div> <!-- Rješenja kvadratnih jednadžbi --> <div> <p>8. Riješi kvadratne jednadžbe:</p> <p>a) \( x^2 = 64 \)</p> <p>b) \( 2x = 50 \)</p> <p>c) \( 3x^2 - 270 = 0 \)</p> <p>d) \( x^2 + 2x = 0 \)</p> <p>e) \( 5x^2 = 15x \)</p> <p>f) \( 4x^2 = -8x \)</p> </div> <!-- Rješenja kvadratnih jednadžbi s više varijabli --> <div> <p>9. Riješi kvadratne jednadžbe:</p> <p>a) \( (3x-4)(x+5) = -20 \)</p> <p>b) \( (x-3)-2(x-2)+13 = 0 \)</p> <p>c) \( (2x-3)^2 = 9 \)</p> <p>d) \( 6 - 3(-x+2)(x+1) = 0 \)</p> </div> Krivo <h4>Zadaci - Linearne jednadžbe s dvije nepoznanice</h4> <p>(i) Riješite sustav linearnih jednadžbi: \[ x + §§V1(-10,10,1)§§ y = §§V7(-10,10,1)§§ \\ §§V13(-10,10,1)§§ x - y = §§V27(-10,10,1)§§ \] gdje su \( x \) i \( y \) nasumični brojevi u rasponu od §§V17(-10,10,1)§§ do §§V18(10,20,1)§§.</p> Janja, Manda i Franca doje krave. Manda podoji za x sati y krava. Franca podoji za x sati y krava. Janja podoji za x sati y krava. Ako Franci BaćTuna šapne na uho nešto ona doji % brže. Ako Franci BaćTuna šapne na uho nešto ona doji % brže.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙